shopping_cart0 Krepšelis

Leidykla „Lucilijus“, Stoties g. 5, 2 aukštas, Šiauliai

KATINO TEODORO MOKYKLĖLĖ. Raidės

ISBN: 9789955323334
1,80 €
Apie prekę

Nuo­tai­kin­gas ka­ti­nas Te­odo­ras pri­trauks ma­žų­jų dė­me­sį ir pa­ska­tins iš­mok­ti gra­žiai ra­šy­ti. Ši kny­gu­tė pa­dės ma­žie­siems la­vin­ti smul­ki­ą­ją mo­to­ri­ką, ko­or­di­na­ci­ją, dė­me­sį, re­gi­mą­jį su­vo­ki­mą, ran­kos ju­de­sius, for­muo­ti ra­šy­mo įgūdžius.Dirb­da­mi su šia kny­gu­te tik 15 mi­nu­čių per die­ną vai­kai grei­tai iš­moks ra­šy­ti raides.Pa­vyz­džiai  pa­dės vai­kams tin­ka­mai at­lik­ti už­duo­tis.

Ši kny­ge­lė bus nau­din­ga tė­vams, dar­že­lio auk­lė­to­joms, spe­cia­lie­siems pe­da­go­gams, pa­gal­bos mo­ki­niui spe­cia­lis­tams.

Apimtis 32 psl.

Leidykla „Lucilijus“, 2016 m.


Užsiprenumeruodami, sutinkate gauti naujienlaiškius iš mūsų


© 2020. Leidykla Lucilijus